ESTATUTS

Capítol I

Article 1.- Amb la denominació Associació Caravanista del Bages, (ACB), es constitueix a Manresa, una Associació integrada per persones individuals, majors d’edat que siguin posseïdors d’una Caravana, o be d’algun altre vehicle similar i que es proposin practicar l’activitat del Càmping o Caravaning.

La seva duració és il·limitada i el seu àmbit territorial serà principalment Catalunya. El contingut dels presents estatuts son de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1997 de 18 de juny, d’associacions.

Article 2.- L’Associació Caravanista del Bages (ACB), te el seu domicili social al carrer La Sabateria 3 i 5 de Manresa, 08240.
 

Article 3.- L’Associació Caravanista del Bages (ACB), és una Associació sense ànim de lucre, aplicant tots els seus ingressos al compliment de les seves finalitats i funcionarà d’acord amb el que es disposa en els presents Estatuts i la legislació vigent en matèria d’Associacions.

Article 4.- Les activitats específiques de l’Associació (ACB), pel compliment de la seva finalitat fonamental, és la promoció del Caravaning com esbarjo i activitat cultural, i l’organització de sortides col·lectives dels socis utilitzant vehicles de motor i remolcs propis d’aquesta activitat.

L’Associació podrà desenvolupar conferències, cursos, exposicions, concursos i un seguit d’actes que serveixin per a la formació dels socis a les tècniques adients i capacitació dels coneixements geogràfics, històrics, artístics i culturals. Organitzar els actes socials per al foment de la convivència i amistat entre els socis i la prestació dels serveis i assessoraments convenients a la pràctica de l’activitat que constitueix l’objecte principal de l’Associació, i/o qualsevol altra activitat que la Junta consideri oportuna.

Capítol II

Article 5.- Els membres de l’Associació Caravanista del Bages, (ACB), poden ser-ho d’Honor, de Mèrit i de Nombre. Podran ser elegits membres d’Honor o de Mèrit, les persones que hagin prestat rellevats serveis a l’Associació en qualsevol dels seus aspectes. Seran nomenats per la Junta, sent necessari l’aprovació en persona o per delegació expressa i escrita de tots els seus membres.

Article 6.- L’aspirant a soci de Nombre haurà d’efectuar la seva sol·licitud per escrit a la Junta, que en un termini d’un mes haurà de resoldre per majoria del seus membres, la seva admissió o no, la decisió de la Junta serà inapel·lable.

S’expediran carnets de soci per acreditar-ne la qualitat.

Article 7.- Es perd la condició de soci, per:

 1. Per mort.
 2. A voluntat pròpia.
 3. Per acord de la majoria de la Junta, motivat per manca de pagament o per comportament contrari a les finalitats i esperit de l’Associació Caravanista del Bages, (ACB). En aquest cas la decisió de la Junta, que serà executiva, es comunicarà per escrit a l’afectat, què pel mateix conducte, podrà recórrer davant l’Assemblea General.
 4. Per incompliment greu del Reglament de Règim Interior de la Federació Catalana de Càmpings i Caravaning i allò que disposa la O.14/4/82 de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Les sancions que es podran imposar per acord de la majoria de la Junta, en cada cas, atesa la gravetat de la falta comesa, seran: amonestació verbal o per escrit, suspensió temporal de fins a sis mesos de la condició de soci i per faltes reiterades o molt greus, la pèrdua definitiva de la condició de soci.

Article 8.- Els socis tenen dret a:

 1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals, sempre que estiguin en plena possessió dels seus drets civils generals i dels particulars que els atorgui la condició de soci.
 2. Escollir i ésser escollits membres de la Junta i de les diferents seccions o comissions de treball.
 3. Sol·licitar certificacions d’actes i acords adoptats pels membres socials.
 4. Sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de la marxa de l’Associació.
 5. Els altres que resultin de les normes legals i els Estatuts.

Article 9.- Els socis tenen el deure de:

 1. Participar en les activitats de l’Associació en els termes què en cada ocasió s’acordi per l’Assemblea General.
 2. Assistir a les Assemblees Generals i acatar els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.
 3. Satisfer les aportacions que siguin acordades per la Junta per sufragar les despeses de l’Associació Caravanista de Bages (ACB)
 4. Respectar la deontologia que imposin els acords de l’Assemblea General.
 5. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals o bé dels Estatuts.

Capítol III

Article 10.- El govern i l’administració de l’Associació Caravanista del Bages (ACB), correspon a la Junta per delegació de l’Assemblea General de socis.

Article 11.- Constituiran l’Assemblea General de l’Associació, el conjunt dels socis que la integren.

Article 12.- Un soci pot ésser representat a l’Assemblea General per un altre soci. Aquesta representació haurà d’ésser escrita, personal, nominativa, intransferible i haurà d’expressar l’Assemblea concreta a que es refereix.

Article 13.- L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària durant el mes de gener de cada any. Com a norma general, l’Assemblea tindrà lloc a la seu social de l’Associació. Seran competències de l’Assemblea General Ordinària:

 1. Discussió i aprovació, si s’escau de la Memòria, tant d’activitats com econòmica de l’exercici anterior, formulada per la Junta.
 2. Discussió i aprovació si s’escau dels projectes i mocions presentats per la Junta.
 3. Discussió i aprovació si s’escau dels pressupostos de despeses per el següent exercici.
 4. Elecció dels càrrecs de la Junta.
 5. Qualsevol altre assumpte relacionat amb el funcionament i les activitats desenvolupades per l’Associació Caravanista del Bages (ACB).

Article 14.- L’Assemblea General es reunirà en sessió Extraordinària, en convocatòria de la Junta. Com a norma general, l’Assemblea tindrà lloc a la seu social de l’Associació.

 1. Per manament estatutari.
 2. Per iniciativa pròpia de la majoria de la Junta.
 3. Quan ho sol·licitin un nombre de socis que representin con a mínim el vint per cent dels que formen l’Associació Caravanista del Bages (ACB). En aquest cas, l’Assemblea tindrà lloc durant el mes següent a la recepció de l’esmentada petició per la Junta en la que haurà d’especificar els motius de la seva convocatòria, així com l’ordre del dia.

Article 15.- La Junta serà l’encarregada d’efectuar les convocatòries, tant de les Assemblees Ordinàries com Extraordinàries. Aquestes convocatòries hauran de cursar-se, per escrit, a cada soci amb una antelació mínima de quinze dies a la data de la reunió, les hores de celebració de primera i segona convocatòria, així com el detall de l’Ordre del Dia que es desenvoluparà. L’esmentada convocatòria també s’haurà d’insertar al tauler d’anuncis de l’Associació amb la mateixa antelació.

Article 16.- Les Assemblees Generals tant Ordinària com Extraordinària s’entendran vàlidament constituïdes quan hi assisteixin la majoria de socis presents o representats en la primera convocatòria i sigui quin sigui el nombre d’assistents en la segona convocatòria.

Presidirà les Assemblees Generals, tant Ordinària com Extraordinària, la Junta i el seu President dirigirà i ordenarà els debats.

Actuarà de Secretari el que ho sigui de la Junta, qui serà l’encarregat de redactar l’acta amb el desenvolupament i contingut de les Assemblees, prèviament haurà de posar en coneixement dels socis assistents el contingut de l’acta de l’Assemblea anterior per a la seva aprovació, si s’escau.

Article 17.- Els acords en les Assemblees Generals s’adoptaran per majoria simple dels socis assistents, excepte en els casos en que aquests Estatuts o bé les Lleis vigents exigeixin una majoria qualificada.

Article 18.- Els acords presos per l’Assemblea, seran obligatoris per a tots els socis.

Capítol IV

Article 19.- La Junta assumeix totes les funcions directives i administració ordinària de l’Associació Caravanista del Bages (ACB), i està constituïda pel: President, Vice-president, Secretari General, Tresorer i nombre de Vocals.

Article 20.- Són funcions del President:

 1. Ostentar la representació de l’Associació Caravanista del Bages (ACB) davant tota classe d’autoritats, organismes, tribunals de justícia i particulars.
 2. Autoritzar amb el vist i plau les actes de les reunions que es celebrin.
 3. Visar les certificacions i carnets junt amb el Secretari General.
 4. Autoritzar l’obertura i cancel·lació de comptes i l’ingrés i retirada de fons d’aquests.
 5. Presidir les Juntes i decidir amb el seu vot de qualitat les votacions en les que hi hagi resultat d’empat, després d’haver fet ús del seu vot en propietat.
 6. Nomenar la presidència de les Seccions entre els vocals i altres membres de la Junta.

Article 21.- El Vice-president substituirà al President en cas d’absència, malaltia i vacant i a més portarà a terme totes les funcions que li delegui el President, en especial la presidència conjunta o personal d’alguna de la Seccions.

 Article 22.- Són funcions del Secretari General:

 1. Dirigir i signar totes les citacions, escrits i cartes.
 2. Redactar i signar les actes de les reunions, amb el vist i plau del President.
 3. Redactar la Memòria anual.
 4. Custodiar el segell i la documentació de l’Associació.
 5. Signar les certificacions i carnets amb el vist i plau del President.

Article 23.- Són funcions del Tresorer:

 1. Recaptar i custodiar els fons de l’Associació Caravanista del Bages (ACB).
 2. Portat les formalitats corresponents, els llibres d’entrades i sortides de fons, havent de conservar els justificants de caixa.
 3. Ingressar i retirar fons del compte corrent i d’estalvis, conjuntament amb el President, havent de conservar els justificants corresponents.
 4. Formalitzar, sotmetent-se a l’aprovació de la Junta el compte anual d’ingressos i despeses i formular el pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici següent, que haurà de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General.
 5. Informar periòdicament a la Junta de la situació econòmica de l’Associació.

Article 24.- Els Vocals podran ser nomenats i remoguts pel President personalment o conjuntament amb la majoria de la Junta.
 

Article 25.- Els membres de la Junta no percebran cap retribució per l’exercici de les seves funcions inherents als seus càrrecs, però podran ésser indemnitzats per l’Associació per les despeses que la seva tasca els origini.

Article 26.- La Junta es reunirà ordinàriament un cop al mes i extraordinàriament quan sigui convocada pel President, bé per pròpia iniciativa o bé a petició de la majoria dels membres de la Junta.

La Junta quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió al menys la meitat dels seus membres.

Els acords seran presos per la majoria dels assistents, sent diriment el vot presidencial en cas d’empat.

Capítol V

Article 27.- Elecció del President:

El President i la resta de membres de la Junta seran elegits en acabar el període de vigència, que serà per quatre anys o bé quan es produeixi la defunció o la dimissió voluntària o provocada per una moció de censura votada favorablement per la meitat més un dels associats.

S’estableix un sistema d’elecció organitzat, segons el qual es regularà la campanya electoral del Candidat.

 1. Requisits per a ésser Candidat.- Ésser Soci de l’Associació, amb una antiguitat mínima de dos anys, segons els Estatuts, i estar al corrent en els pagaments de la quota estipulada.

Que un mínim de cinquanta socis de l’Associació avalin amb la seva signatura un plec de presentació del Candidat. Quan el nombre total de socis no arribi a cinc cents, serà necessari el mínim d’un deu per cent dels inscrits.

La Junta, a proposta de la majoria dels seus membres, tindrà el dret de presentar un Candidat.

El President, que no ho sigui per dimissió provocada per una moció de censura, podrà presentar-se a la reelecció més d’una vegada, cada quatre anys, sempre que reuneixi els requisits indicats en aquest apartat.

 1. Normes de Funcionament.- La convocatòria per a l’elecció del President, caldrà que s’anunciï, seixanta dies abans de la data d’elecció, que coincidirà amb l’Assemblea General Ordinària.

El terme de presentació de candidats serà de vint dies, comptant des de l’anunci de la convocatòria per a l’elecció de President.

La proclamació de candidats per la Junta es farà tres dies després de la data que tanqui la presentació de candidats.

 1. Procediment per a l’elecció.- Presentats els candidats a l’elecció, es votarà a l’Assemblea General o Extraordinària, guanyarà el Candidat que obtingui mésvots. En cas d’empat, s’efectuarà una segona votació i si continua l’empat, el President o bé aquell que assumeixi les seves funcions, decidirà el nou President.

Cada soci emetrà un sol vot i tal com indiquen els Estatuts únicament podrà representar per escrit un soci, que no hi assisteixi per causa justificada.

La forma d’expressió del vot serà secreta.

En cas que el President es presenti a reelecció, el Vice-president, assumirà les funcions de President durant el període de l’elecció.

Capítol VI

Article 28.- La caixa social es nodrirà dels següents ingressos: aportacions efectuades pels socis, subvencions, donacions, llegats i altres ingressos lícits.

Aquesta Associació no gaudeix de patrimoni social inicial.

Article 29.- Per la modificació d’aquests Estatuts, serà requisit indispensable que sigui acordat pel vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents o representats en l’Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte.
 

Article 30.- L’Associació Caravanista del Bages (ACB), es podrà dissoldre:

 1. Per la voluntat de la majoria dels seus socis, sempre que sigui pres aquest acord en Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents o representats.
 2. Quan així ho estableixi una disposició legal.
 3. Quan així ho acordi una resolució judicial ferma.

Article 31.- Els fons o bens que existeixin en dissoldre’s l’Associació Caravanista del Bages (ACB), després de satisfer totes les obligacions, seran aplicats a una entitat benèfica o a una altre entitat de la mateixa o semblant finalitat a les d’aquesta Associació. La Junta actuarà com a Comissió liquidadora.

Manresa, 28 de maig de 2004